Algemene voorwaarden

Overzicht

Het Interieur Design Instituut is een dochteronderneming van Online Education Pty. Limited.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden wordt een bindende overeenkomst gesloten tussen u en Het Interieur Design Instituut ('IDI').

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u ermee in om het cursusgeld ('Cursusgeld') te betalen voor de cursus die u heeft uitgekozen voor deze Studieovereenkomst ('Cursus'). Na ontvangst van het Cursusgeld stemt IDI ermee in om:

  1. u alle lessen en opdrachten te leveren die IDI voor uw Cursus heeft vermeld ('Cursusmateriaal');
  2. vanaf het moment dat u bent ingeschreven krijgt u een docent toegewezen. Deze blijft gedurende de hele cursus uw docent en is ook uw contactpersoon. Mocht uw docent door omstandigheden afwezig zijn, dan is er altijd een andere docent voor u beschikbaar.
  3. uw opdrachten na te kijken en te beoordelen met een cijfer;
  4. vragen over uw Cursus te beantwoorden; en
  5. een diploma te verstrekken, nadat u alle opdrachten met succes heeft afgerond.

IDI merkt op dat u in aanvulling op het Cursusmateriaal voor uw eigen apparatuur dient te zorgen, d.w.z. een computer (desktop, laptop of tablet) en toegang tot internet.

Mits alle opdrachten succesvol zijn afgerond en het volledige cursusgeld is betaald, verstrekt IDI u een downloadbaar diploma. Het is mogelijk om tegen betaling een gedrukte versie aan te vragen, die de studentenhelpdesk graag voor u regelt.

Materialen

Wanneer u verder komt in de Cursus en uw opdrachten inlevert, krijgt u geleidelijk toegang tot het Cursusmateriaal. IDI behoudt zich het recht voor om geen Cursusmateriaal te verstrekken, mocht u een deel van het Cursusgeld niet betalen indien en wanneer dit verschuldigd is.

Het door IDI verstrekte Cursusmateriaal wordt uw eigendom. De inhoud van het Cursusmateriaal, met inbegrip van copyright en alle andere soortgelijke intellectuele eigendomsrechten daarin, blijven echter het eigendom van IDI, Online Education Pty. Limited of een aangewezen derde. U mag geen enkel deel van het Cursusmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDI vermenigvuldigen.

Het Interieur Design Instituut accepteert geen enkele vorm van plagiaat. Indien er sprake is van plagiaat in één van de ingeleverd opdrachten, behoudt Het Interieur Design Instituut zich het recht u uit te sluiten uit de cursus.

De cursus kan binnen 24 weken voltooid worden, maar u kunt er 1 jaar over doen om de cursus af te ronden. Indien het nodig is, kunt u een korte verlenging kopen.

Als u jonger bent dan 16 jaar, komt u niet in aanmerking om deel te nemen aan deze cursus. Indien u hieromtrent meer informatie wenst, gelieve ons te contacteren.

Omdat we een internationale speler zijn, zijn we niet in staat om accreditatie in al onze markten te garanderen. Bovendien vinden we dit ook niet van het grootste belang. Studenten wordt aangeraden om zelf verder onderzoek te doen naar dit onderwerp.

Geavanceerde lessen

Geavanceerde lessen zijn optionele lessen over specifieke onderwerpen, en alleen te koop voor studenten die al zijn ingeschreven voor de basiscursus via het studentenaccount (deze lessen zijn niet beschikbaar voor het algemene publiek met een interesse in het specifieke lesonderwerp). Deze geavanceerde lessen staan los van de basiscursus van 12 lessen en zijn niet inbegrepen in het lesgeld van de basiscursus.

Geavanceerde lessen worden beschikbaar voor studenten zodra de eerste twee opdrachten van de basiscursus met succes zijn voltooid.

Een geavanceerde les geeft recht op een extra 6 maanden cursustijd. Deze extra 6 maanden worden meteen na aanschaf van de geavanceerde les door Het Instituut toegevoegd aan het studentenaccount. Hiermee kan de student de geavanceerde les voltooien alsmede de eventuele resterende lessen van de basiscursus die nog open staan.

Aangezien elke geavanceerde les slechts uit één les en één opdracht bestaat, is restitutie/omruiling, of betaling in termijnen niet mogelijk.

Na succesvolle afronding van de geavanceerde lesopdracht, ontvangt de student een certificaat van deelname van Het Instituut. Dit certificaat is te downloaden via het studentenaccount. NB: Het is niet mogelijk om een fysiek certificaat van deelname te verzenden.

Betalingen

Als u in termijnen betaalt, dient u elke termijn voor of op de uiterste betaaldatum te voldoen.

Als u een termijn niet op de uiterste betaaldatum voldoet, is het totale uitstaande Cursusgeld onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd, ongeacht hoever u met de Cursus gevorderd bent.

Welke betalingsoptie u ook gekozen heeft voor het betalen van uw cursusgeld, het Instituut zal u enkel en alleen de kosten die gepubliceerd staan op onze website aanrekenen. Als u extra kosten worden aangerekend, kan dit zijn omdat uw kaartaanbieder of financiële instelling extra transactiekosten in rekening brengt. Het Instituut is niet verplicht u deze transactiekosten terug te betalen.

Het Instituut behoudt zich het recht voor om de volledige betaling te eisen wanneer u de cursus sneller afrondt dan de tijd van uw betalingsplan. Indien u reeds 75% (9 lessen) van de cursus heeft afgerond, zal het verschuldigde saldo meteen betaalt moeten worden.

IDI is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen of kortingen van derden die door de betreffende derde partij worden ingetrokken.

Terugbetalingen

U mag de eerste twee lessen en de eerste opdracht zonder enige verplichting zeven dagen bekijken. Als u om wat voor reden dan ook besluit te stoppen, dan kunt u binnen zeven dagen voor een volledige restitutie naar Het Interieur Design Instituut e-mailen.

De Cursus is niet overdraagbaar aan een andere persoon.

De volgende producten komen niet in aanmerking voor restitutie: geavanceerde lessen, de Darren Palmer MASTERSERIES, cursusverlenging en portfolioverlenging. Als technische problemen de levering van uw lesmateriaal verhinderen of onredelijk vertragen, is de enige remedie vervanging van het lesmateriaal of terugbetaling van de betaalde prijs zoals bepaald door Online Education Pty. Limited, voor zover toegestaan door de wet. Van tijd tot tijd kan Online Education Pty. Limited een restitutieverzoek weigeren als het bewijs vindt van fraude, misbruik van restitutie of ander manipulatief gedrag dat Online Education Pty. Limited recht geeft op een overeenkomstige tegenvordering.

 

Gratis Prospectus Downloaden